Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-10-2023 r. o godz 10:00 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku
odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w Łukowie Śląskim, przy ul. Dworskiej 11 stanowiącej własność dłużnika:
Gańczarski Stefan
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00041684/9.
Opis nieruchomości:

Nieruchomość o powierzchni 1,7679 ha, stanowiąca działki nr 911/63, 61, 571/60 AM 1, 48 AM 3. Działka gruntu częściowo ogrodzona,
posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Dworskiej), zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem zakładu przetwórstwa
mięsnego. Budynek mieszkalny piętrowy, murowany, częściowo podpiwniczony, otynkowany, dach dwuspadowy kryty eternitem.
Powierzchnia budynku mieszkalnego 150,41 m2. Po za obrębem budynku mieszkalnego znajduje się zaplecze sklepu, pomieszczenie
gospodarcze, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 45,23 m2.
Budynek stanowiący Zakład Przetwórstwa Mięsnego o łącznej powierzchni 257,31 m2. Powierzchnia razem wynosi 452,95 m2.
Nieruchomość posiada przydomowe szambo oraz instalację sanitarną, elektryczną, teletechniczną, grzewczo - wentylacyjną. Nieruchomość
położona jest w strefie MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, częściowo B-PR - tereny rolniczego wykorzystania
(dla działki nr 911/63). B-PR - tereny rolniczego wykorzystania (dla działki nr 61). B-RP - tereny rolniczego wykorzystania, B-ZE - tereny
zieleni ekologicznej (dla działki nr 571/60), B-ZE - tereny zieleni ekologicznej (dla działki nr 48).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

(z uwzględnieniem służebności mieszkania oszacowanej przez biegłego na kwotę 26.000,00zł):
1 213 000,00 zł  (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte

wartości oszacowania:  909 750,00zł  (dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343
lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia 121 300,00zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej
nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na dwa dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K O M O R N I K
Arkadiusz Chmielowski