Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22 marca 2024 r. o godz 9:30 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Rybnik, przy ul. Teofila Brzozy 61 w celu zniesienia współwłasnści:

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku  nr GL1Y/00071130/0.

Opis nieruchomości

Działka gruntu nr 3692/36 o powierzchni 0,4724 ha w ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako tereny zabudowy. Nieruchomość posiada prawnie zagwarantowany dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Teofila Brzozy. Działka jest zabudowana i ogrodzona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz grunty niezabudowane. Kształt działki zbliżony jest do wydłużonego prostokąta. Uzbrojenie nieruchomości: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja. Na wycenianej nieruchomości znajdują się: budynek mieszkalny, dwie hala magazynowe z łącznikami, garażami, wiaty stalowe. Place i drogi na wycenianej działce częściowo utwardzone kostką brukową oraz trylinką.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

(z uwzględnieniem służebności prawa przejazdu oszacowanego przez biegłego na kwotę 13 500,00zł;
732 000,00zł-13 500,00zł=718 500,00zł)

718 500,00zł

(siedemset osiemnaście tysięcy pięćset złotych )

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania:

479 000,00zł

(czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

71 850,00zł

(siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych )

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 7 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).